1. "Platforma Internetowa"- Portal internetowy "fundacjawszyscyrazem.pl" 
 2. "Fundacja" - Fundacja Wszysy Razem z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, 02-656  Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000980368.
 3. "Regulamin" - Dokument określający w  zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu,  oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację,
 5. "Partner" - Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację, pod warunkiem dokonania przez Fundację pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Partnera,
 6. "Wspierający" - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Portalu lub korzysta z Portalu po zalogowaniu za pomocą konta e-mail i hasła oraz, o ile Fundacja udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu,
 7. "Firma" – Użytkownik - Pomagacz, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w związku z tą działalnością korzysta z Portalu,
 8. "Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 9. "Stała Pomoc" - Darowizna przekazywana przez Użytkownika cyklicznie, co miesiąc, w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Użytkownika,
 10. "Zbiórka" - ogłaszana w Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera lub Fundacji w ogólności,
 1. Portal stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: info@fundacjawszyscyrazem.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 8. Zasada wykorzystania własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów określa Regulamin Fundacji Wszyscy Razem umieszczony na Protalu Internetowym Fundacji.
 9. Użytkownik, który zgłasza do Fundacji wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu
 2. Połączenie z siecią Internet;
 3. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 4. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 6. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 7. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 8. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Fundację. Fundacja ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 9. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 10. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 11. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację. 
 12. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 1. Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Rejestracja Pomagacza wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomość zawierającą link do formularza rejestracyjnego. 

Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy:

 1. umożliwia korzystanie z Konta Pomagacza,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;
 1.  Jeżeli Pomagaczem jest Firma wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmującego dane reprezentanta Firmy oraz dane Firmy.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres wskazany w formularzu Fundacja przesyła link aktywujący Konto Firmy
 3. Do rejestracji Firmy postanowienia § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie. 

Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Firm:

 1. umożliwia korzystanie z Konta Firmy,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji.
 1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 2. Fundacja ma  możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
  1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,
  2. lub cel Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera,
  3. lub jeżeli w ocenie Fundacji Partner, we współpracy z którym organizowana jest Zbiórka, utracił wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Partnera z Fundacją,
  4. lub jeżeli w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji.
 3. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Partner ma obowiązek poinformować Fundację, jeżeli realizacja celu Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem stanie się obiektywnie niemożliwa, a także niemożliwe jest zrealizowanie alternatywnego celu pomocy dla osoby, w celu pomocy której organizowana jest Zbiórka. W takiej sytuacji, a także w sytuacji powzięcia przez Fundację takiej wiedzy z innych źródeł, Fundacja może:
  1. wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki, 
  2. lub zmienić cel Zbiórki w porozumieniu z Partnerem,
  3. lub przeznaczyć zgromadzone środki, w całości lub w części, na inny cel, w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 5. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub przez usługę SMS. 
 6. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. Użytkownik może być również powiadamiany mailowo o:
  1. zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki, 
  2. opublikowaniu w Portalu rezultatu Zbiórki,
  3. opublikowaniu w Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki.
 7. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu Fundacjawszyscyrazem.pl, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. W przypadku przekazania Darowizny przez usługę SMS oraz przelewem na rachunek bankowy Fundacji powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 9. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 13 Regulaminu.
 10. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 11. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę może być widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 12. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.
 1. Fundacja zobowiązuje się, że przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki prowadzonej we współpracy z Partnerem tytułem darowizny na rzecz Partnera. Kwota darowizny na rzecz Partnera może być pomniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 2. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, Partner zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Partner w porozumieniu z Fundacją, bez zbędnej zwłoki, ustali inny cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota darowizny.
 3. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 6% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników w związku ze Zbiórkami prowadzonymi we współpracy z Partnerami stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji. Z tych środków Fundacja realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez  Serwisy pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Fundacja nie pobiera od Użytkowników, w tym Pomagaczy i Partnerów, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 4. Partner po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązany przekazać Fundacji, w formie rezultatu, informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Fundacji w związku ze Zbiórką, a także inne informacje związane ze Zbiórką, o których przekazanie Fundacja zwróci się do Partnera.
 5. Przekazanie darowizny Partnerowi następuje po zleceniu wypłaty przez Partnera, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera zlecenia wypłaty za pośrednictwem Portalu. 
 6. Informacja o stanie zgromadzony w ramach Zbiórki środków jest dostępna na Koncie Partnera.
 7. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera uprzednio zweryfikowany przez Fundację w sposób określony w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 8. Zobowiązanie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej nie wiąże Fundacji jeżeli:
  1. Partner zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Fundacji),
  2. Partner utraci, w opinii Fundacji, wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli Fundacja poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 9. W przypadkach, o jakich mowa w ust. 8, jeżeli Zbiórka, której dotyczą przekazane Darowizny, prowadzona była nie na cele statutowe Partnera, a na rzecz konkretnej osoby fizycznej, Fundacja dołoży starań, by nawiązać kontakt z osobą, na rzecz której prowadzona była Zbiórka i udzielić jej pomocy społecznej w ramach środków zgromadzonych w związku ze Zbiórką i nieprzekazanych Partnerowi w formie darowizny. 

 

 1. Każdy Użytkownik, w tym Partner, może za pomocą e-maila podanego na Stronie Portalu zgłosić osobę, która w jego opinii z uwagi na trudną sytuację zdrowotną lub życiową  wymaga wsparcia.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację. 
 3. Fundacja rozpatrując zgłoszenie, w tym po analizie dołączonej do zgłoszenia dokumentacji medycznej i kosztorysu, rozważy możliwość ogłoszenia w Portalu Zbiórki na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Decyzja o ogłoszeniu lub o odmowie ogłoszenia Zbiórki, jest przekazywana przez Fundację drogą mailową (o ile Fundacja nie pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi). 
 4. Fundacja może odmówić ogłoszenia Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi. 
 5. Jeżeli Użytkownik w formularzu, o jakim mowa w ust. 1, wskaże Partnera jako organizację, której Użytkownik lub osoba przez niego wskazana w zgłoszeniu jest podopiecznym, zgłoszenie może zostać przekazane do Partnera w celu weryfikacji.
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: Info@fundacjawszyscyrazem.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Strony Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 1. Pomagacz może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji na Stronie, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć. 
 2. Partner może zażądać od Fundacji usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte po zakończeniu Zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerem i przekazaniu Fundacji informacji, o jakich mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu. Pomimo usunięcia Konta informacje o przeprowadzonych przez Fundację we współpracy z Partnerem Zbiórkach będą nadal widoczne w Portalu. 
 3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania, a w przypadku Partnera z chwilą spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 2 powyżej. 
 5. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 6. Fundacja może rozwiązać umowę z Partnerem w każdej chwili w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, a także z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy stwierdzi, że Partner utracił w opinii Fundacji wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 5 i 6 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Portalu.
 8. Wszystkie środki zgromadzone w danej zbiórce po rozwiązaniu umowy przechodzą na cele statutowe fundacji.
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników niebędących Partnerami wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Portalu. 
 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 21 lipca 2022 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie- postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.