Regulamin Portalu Fundacji Wszyscy Razem

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://fundacjawszyscyrazem.pl/

Administrator Danych i RODO

Administratorem Serwisu jest Fundacja Wszyscy Razem z siedzibą w Warszawie (dalej Fundacja). Serwis i udostępniane w jego ramach usługi są udostępniane użytkownikom, czyli wszystkim korzystającym z Serwisu (dalej „Użytkownik”). Korzystając z portalu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie, że jest związany jego treścią, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Fundacja Wszyscy Razem z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, NIP: 5213975136, REGON: 522480036, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000980368.

Usługi płatnicze są świadczone przez podmioty licencjonowane, takie jak integratorzy płatności i operatorzy płatności, z którymi Fundacja współpracuje przy wykonywaniu usług na podstawie Regulaminu.

 

Użytkownicy

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Niektóre z funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Organizowanie zbiórek

 1. Zbiórki są organizowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, w tym bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
  1. w innych serwisach internetowych, w tym mediach społecznościowych (takich jak Facebook) lub serwisach podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką, poza Portalem.
  2. w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji
  3. Fundacja otrzyma wiarygodną wiadomość, że Potrzebujący może marnotrawić pomoc, której udzielenie jest Celem Zbiórki
  4. w toku Zbiórki Fundacja poweźmie wiarygodną wiadomość, że realizacja Celu Zbiórki jest z technicznego lub naukowego, w szczególności medycznego, punktu widzenia bezcelowa i nie przyniesie zakładanych  rezultatów.
 1. Każda kwota przekazana Fundacji w ramach dostępnych kanałów przekazywania Darowizn stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Użytkownikowi z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji żadne świadczenia wzajemne. Fundacja w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za składane publicznie przyrzeczenia osób trzecich, z których wynika zobowiązanie do świadczenia na rzecz Darczyńcy, w tym w szczególności przeniesienia własności rzeczy lub praw w zamian za przekazanie Darowizny na dobro Fundacji.
 2. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub z wykorzystaniem innych sposobów przekazywania Darowizn wskazanych w Portalu.
 1. 7% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także każdej innej kwoty przekazanej Fundacji tytułem darowizny (o ile Fundacja nie postanowi w danym przypadku zmniejszyć lub, w szczególnym przypadku darowizn przekazanych poza Portalem, zwiększyć tej wartości) z zaokrągleniem do pełnych groszy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb dziesiętnych, stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w  tym w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórek, a także utrzymanie Portalu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Fundacja umożliwia przekazanie Dodatkowego Wsparcia, które w całości przeznacza na realizację jej celów statutowych niezwiązanych z celem Zbiórki. Wartość Dodatkowego Wsparcia jest ustalana przez Użytkownika dowolnie.
 3. Banki i dostawcy usług płatniczych, w tym Serwisy Pośrednictwa Finansowego, mogą pobierać od Użytkowników, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalutowanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do publicznej wiadomości kursów międzybankowych.
 4. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 5. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę może być widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 6. Użytkownik może przekazywać Darowizny w taki sposób, by jego dane identyfikacyjne (podpis: imię i nazwisko albo pseudonim oraz kwota Darowizny) nie były widoczne dla innych użytkowników Portalu (Darowizna anonimowa) albo tak, by dane te były widoczne dla innych Użytkowników.
 7. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych przez Fundację, z banerów przygotowanych przez Fundację.

 

 

Zabronione treści i działania

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszcza, publikuje, udostępnia lub przesyła z wykorzystaniem Serwisu, oraz za wszelką aktywność przy wykorzystaniu Serwisu. Użytkownik nie może naruszać prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Zakazane jest umieszczanie, publikowanie, udostępniane, przesyłanie oraz wspieranie Zbiórek i wszelkich innych treści, jeżeli :

 • naruszają prawo, Regulamin, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub jeśli Użytkownik nie jest upoważniony do ich wykorzystywania,
 • dotyczą działalności niezgodnej z prawem, Regulaminem, naruszającej prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać innych Użytkowników w błąd, w szczególności co do okoliczności prowadzenia zbiórki, jej celu lub jej organizatora,
 • dotyczą narkotyków, nielegalnych leków, sterydów, używek i podobnych substancji ,
 • dotyczą broni oraz materiałów wybuchowych,
 • dotyczą usług finansowych, kredytowych, ubezpieczeniowych i podobnych,
 • dotyczą usług i gier hazardowych,
 • dotyczą pochwalania, wspierania lub propagowania nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, nazizmu, faszyzmu, obrażania uczuć religijnych,
 • dotyczą pornografii,
 • mogą wywoływać – w szczególności poprzez swoją brutalność – silne wzburzenie, strach, obrzydzenie itp.,
 • dotyczą pomocy osobom zaangażowanym lub oskarżanym o bycie zaangażowanym w działalność przestępczą,
 • stanowią treści reklamowe, marketingowe, promocyjne, „spam”, „łańcuszki internetowe”, „konkursy” lub inne niezamawiane treści, dotyczą takich treści albo w inny sposób naruszają spokój lub prywatność Użytkowników lub innych osób,
 • zachęcają do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności: 1. zawierają numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. w serwisie Paypal), 2. zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron internetowych, gdzie podaje się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych, 3. zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron, na których prowadzone są internetowe zbiórki pieniężne, 4. zawierają dane do dokonywania wpłat poprzez SMS,
 • mogą wywoływać wrażenie, że Fundacja jest związana z Użytkownikiem lub zbiórką Użytkownika w jakikolwiek inny sposób niż poprzez świadczenie usług opisanych w Regulaminie,
 • mogą wywołać wrażenie, wskazywać pośrednio lub bezpośrednio, że Fundacja i jej portal są instytucją płatniczą w rozumieniu UUP lub instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML,
 • mają na celu zakłócić, zniszczyć, ograniczyć lub obejść działanie Serwisu oraz związanych lub niezwiązanych z Serwisem usług, serwerów, sieci, urządzeń, procedur, regulaminów, itp.,
 • mogą w jakikolwiek sposób narazić bezpieczeństwo lub narazić na poniesienie odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu Użytkowników, Fundacji i jej portalu, naszych pracowników, współpracowników, współpracujące z nami podmioty i ich pracowników.

 

Zakazane jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania jakichkolwiek danych dostępnych w Serwisie (w szczególności danych Użytkowników) do celów niezwiązanych z prowadzoną zbiórką.

Zakazane jest promowanie zbiórek w sposób naruszający prawo, Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

Zbiórki są organizowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, w tym bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:

  1. w innych serwisach internetowych, w tym mediach społecznościowych (takich jak Facebook) lub serwisach podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką, poza Portalem.
  2. w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji
  3. Fundacja otrzyma wiarygodną wiadomość, że Potrzebujący może marnotrawić pomoc, której udzielenie jest Celem Zbiórki
  4. w toku Zbiórki Fundacja poweźmie wiarygodną wiadomość, że realizacja Celu Zbiórki jest z technicznego lub naukowego, w szczególności medycznego, punktu widzenia bezcelowa i nie przyniesie zakładanych  rezultatów.
 1. Każda kwota przekazana Fundacji w ramach dostępnych kanałów przekazywania Darowizn stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Użytkownikowi z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji żadne świadczenia wzajemne. Fundacja w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za składane publicznie przyrzeczenia osób trzecich, z których wynika zobowiązanie do świadczenia na rzecz Darczyńcy, w tym w szczególności przeniesienia własności rzeczy lub praw w zamian za przekazanie Darowizny na dobro Fundacji.
 2. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub z wykorzystaniem innych sposobów przekazywania Darowizn wskazanych w Portalu.
 1. 7% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także każdej innej kwoty przekazanej Fundacji tytułem darowizny (o ile Fundacja nie postanowi w danym przypadku zmniejszyć lub, w szczególnym przypadku darowizn przekazanych poza Portalem, zwiększyć tej wartości) z zaokrągleniem do pełnych groszy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb dziesiętnych, stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w  tym w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórek, a także utrzymanie Portalu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Fundacja umożliwia przekazanie środków, które w całości przeznacza na realizację jej celów statutowych niezwiązanych z celem Zbiórki. Wartość przekazanych środków jest ustalana przez Użytkownika dowolnie. Użytkownik może również nie przekazać dodatkowych środków.
 3. Banki i dostawcy usług płatniczych, w tym Serwisy Pośrednictwa Finansowego, mogą pobierać od Użytkowników, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalutowanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do publicznej wiadomości kursów międzybankowych.
 4. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 5. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę może być widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 6. Użytkownik może przekazywać Darowizny w taki sposób, by jego dane identyfikacyjne (podpis: imię i nazwisko albo pseudonim oraz kwota Darowizny) nie były widoczne dla innych użytkowników Portalu (Darowizna anonimowa) albo tak, by dane te były widoczne dla innych Użytkowników.
 7. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, z banerów przygotowanych przez Fundację.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Jeżeli w związku z takimi naruszeniami Fundacja będzie zobowiązani do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także innego Użytkownika), lub zostanie na Fundację nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu, co nie wyłącza naszego prawa do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.

 

Prawa do treści

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot naszych praw i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania naszej zgody jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

Odpowiedzialność

W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłączamy odpowiedzialność Fundacji za szkody i utracone korzyści wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z Serwisu lub świadczonych w nim lub w związku z nim usług, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub jest szkodą na osobie.

Na stronach Serwisu możemy prezentować odnośniki, materiały, prezentacje i inne treści odsyłające do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Strony i usługi takie nie są elementem Serwisu, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich stron i usług.

 

Kontakt i reklamacje

Użytkownik może kontaktować się z nami we wszelkich sprawach (w tym także reklamacji) wykorzystując kanały komunikacji podane na Portalu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, Twoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. Nie rozpatrzymy reklamacji będącej następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwróci się do Użytkownika z taką prośbą. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zmiany Regulaminu

Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o zmianach będzie informować poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu.

Zmiana naszych danych (w tym w szczególności danych kontaktowych) nie wymaga stosowania procedury opisanej w niniejszym punkcie. Użytkownicy mogą zostać poinformowani o tych zmianach w dowolny sposób. Korespondencja kierowana do nas przy użyciu nieaktualnych danych będzie uważana za doręczoną prawidłowo przez okres 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Użytkowników o zmianach.

 

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz Statut Fundacji.